monika rusch. real estate agency. servicios inmobiliarios

Coneix quin és el procés habitual per llogar, comprar o vendre un habitatge?
Quins documents necessitarà?
A Monika Rüsch hem creat una guia que li aclarirà tots els dubtes. Esperem que li sigui d´utilitat.


PROCÉS DE COMPRA D’UN HABITATGE I IMPOSTOS A PAGAR:

PROCEDIMENT:

1-     RESERVA

2-     CONTRACTO D’ARRES PENITENCIALS

3-     ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA

 

Si ha trobat l’habitatge que busca, i per poder realizar una RESERVA de la propietat necessitem que ens faciliti la següent informació:

-  Nom, cognoms i DNI o NIE del comprador de l’habitatge (si és estranger i no té NIE, provisionalment serveix el Passaport o el Carnet d’Identitat del país d’origen, però serà indispensable l’obtenció del NIE)

-  Oferta econòmica.

-  Data màxima d’Escriptura de Compravenda.

-  Import a pagar en el contracte d’Arres Penitencials.

La RESERVA serveix per paralitzar la comercialització de l’habitatge i donar al propietari un termini per analitzar l’oferta económica. L’empresa MONIKA RÜSCH es fa dipositària d’aquest import, i el comprador faculta a l’empresa MONIKA RÜSCH perquè, en el cas de ser acceptada l’oferta per part de la propietat, pugui transferir aquesta RESERVA al propietari per formalitzar el contracte d’ARRES PENITENCIALS.

Si aquesta RESERVA no és acceptada per la propietat, l’empresa MONIKA RÜSCH retornarà l’import de la reserva als clients.

 

2-     CONTRACTE D’ARRES PENITENCIALS

És un contracte signat pel comprador i el venedor en el qual es fixa el preu de compravenda de la finca y el termini màxim d’Escriptura de Compraventa.

L’import lliurat en concepte d’Arres Penitenciales és habitualment el 10 % del preu de la compraventa.

Si una vegada signat el contracte d’Arres Penintencials, no es signés l’Escriptura de compravenda per causes imputables al comprador, aquest perdrà les quantitats lliurades.

Si una vegada signat el contracte d’Arres Penitencials, no es signés l’Escriptura de Compravenda per causes imputables al venedor, aquest haurà de retornar el doble del rebut al Comprador.

 

3-     ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA

Es l’últim pas. Ja gairabé hem arribat!

És la signatura davant notari de la compravenda de l’habitatge. El notari es escollit per la part compradora. En cas que el comprador no entengui l’espanyol, haurà d’anar acompanyat d’un traductor jurat oficial.

En aquesta signatura es paga la quantitat restant a la part compradora. El pagament ha de realizar-se mitjançant xec bancari emès per una entitat financera espanyola.

 

IMPOSTOS A PAGAR EN L’ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA:

QUI PAGA QUÈ?

COMPRADOR: El comprador ha de pagar les despeses i impostos de la compravenda,que són:

-  Notaria i gestoria

-  Inscripció de l’habitatge en el Registre de la Propietat

-  ITP (Impost de Transmissiones Patrimonials) que ascendeix a un 10 % del preu de la compravenda

VENEDOR: El venedor ha de pagar:

-  Plusvàlua municipal

-  Despeses de cancel·lació administrativa i registral (en cas que hi hagués una hipoteca)

 

Documentació necessària per vendre la meva vivenda

PROCÉS DE LLOGUER D'UN HABITATGE:

PROCEDIMENT:

1-     RESERVA

2-     PAGA I SENYAL

3-     CONTRACTE DE LLOGUER

1-   RESERVA:

Una vegada el llogater ha optat per llogar un habitatge i decideix realitzar una RESERVA de la propietat necessitem que ens faciliti la sigüent informació:

-  Nom, cognmos i DNI o NIE de la persona que signarà el contracte (si es estranger i no té NIE, provisionalment serveix el Passaport o el Carnet d’Identitat del pais d’origen, però serà indispensable l’obtenció del NIE)

-  Data d’entrada a l’habitage.

-  Renda – import del lloguer mensual acceptat

-  Garanties – fiances acceptades

-  Durada aproximada d’ocupació de l’habitatge: la legislació vigent actual obliga al llogater a una estada d’un termini no inferior a sis mesos i al propietari a un termini de tres anys. El llogater ha de notificar al propietari la data de rescissió del contracte de sortida del pis, amb un mínim d’un mes d’antelació.

-  Tinença d’animals (o no)

-  Referències laborals: còpia de les nòmines dels últims 3 mesos, si és treballador  per compte aliena, o bé Declaració de la Renta i/o Patrimonio de l’últim any, si és traballador per compte propi.  

La RESERVA serveix per aturar la comercialització de l’habitatge i donar al propietari un termini per analitzar tant l’oferta (econòmica, garanties i termini), com la documentació aportada pel llogater. L’empresaMONIKA RÜSCH es fa dipositària d’aquest import, i el llogater faculta a l’empresa MONIKA RÜSCH perquè, en el cas de ser acceptada l’oferta per part de la propietat, pugui transferir aquesta RESERVA al propietari per tal de formalitzar el contracte de lloguer o la PAGA I SENYAL.

Si aquesta RESERVA no és acceptada per la propietat, l’empresa MONIKA RÜSCH retornarà l’import de la reserva als clients.

2-  PAGA I SENYAL:

Succeix molt sovint que si existeix una RESERVA prèvia, no es signa la Paga i Senyal i directament es fa la signatura del CONTRACTE DE LLOGUER.  

En la signatura de la Paga i Senyal s'estipulen les condicions contractuals (es revisa les clàusules del futur contracte de lloguer) i la data de signatura del contracte de lloguer.

La signatura de la Paga i Senyal implica, per qualsevol de les dues parts, obligacions.

Si el llogater, una vegada signada la PAGA I SENYAL decideix no quedar-se amb l'habitatge, perd els diners lliurats a compte.

Si el propietari, una vegada signada la PAGA I SENYAL decideix no llogar aquest habitatge al llogater, aquest ha de retornar-li el DOBLE de la quantitat rebuda.

3-  CONTRACTE DE LLOGUER

És el pas final.  En la signatura s’ha de lliurar al llogater la següent documentació:

-  Còpia del contracte de lloguer

-  Còpia de les últimes facturas dels subministraments

-  Còpia del Certificat Energètic

-  Còpia de la Cédula d’Habitabilitat

-  Còpia de las claus de l’habitatge (2 jocs com mínim)

PAGAMENTS A REALITZAR PER EL LLOGATER EN EL MOMENT DE LA SIGNATURA:

-  Import del lloguer del mes en curs

-  Import de les fiances – garanties pactades (si s’ha realitzat prèviament algun pagament en la reserva o paga i senyal, l’import de la mateixa es deduirá en aquest concepte)

-  ITP – (Impost de Transmissions Patrimonials). Equival al 5 per 1000 de l’import del lloguer durant tota la durada del contracte de lloguer. Es paga una sola vegada.

Exemple: 1000 €, 36 mesos (3 anys) 5/1000 = 1000*36*0.005 = 180 €

-  Honoraris d’Agencia: 10 % de la renda anual + IVA

Exemple:  1.000 € *1.2 + IVA = 1.200€ + IVA

En la intermediació del lloguer, els honoraris de Monika Rüsch són l’equivalent al 10 % de l’anualitat del lloguer + IVA,  pagaders per part del llogater en el moment de la signatura del contracte de lloguer.